Filleadh ar Scoil Márta 2021/ Return to School 2021

01-Márta-21
Filleadh ar Scoil Márta 2021/ Return to School 2021

Plean Athoscailte do thuismitheoiri Márta 2021

A thuismitheoir, a chara,

Táimid ar bís le fáilte a chur ar ais roimh pháistí an tseachtain seo chugainn. Táimid ag súil go mór len iad a fheiceáil Dé Luain. Tá uasdátaú déanta ar an bplean athoscailte a bhí againn i mí Meán Fómhair agus tá na hathraithe aibhsithe i mbuí againn. Tá an plean ceangailte.

Tá seicliosta curtha isteach againn ag deireadh an doiciméid a thugann treoir duit mar thuismitheoir ar na príomh freagrachtaí atá ort maidir le filleadh ar scoil. Tá an seicliosta sin i gcorp an ríomh-phoist freisin.

Iarraim go speisialta ar gach duine comh-oibriú linn mar phobal scoile agus iarracht mhór aontaithe a dhéanamh an víreas a choinneáil amach as an scoil. Cé nach féidir le haon duine a leithéid de gheallúint a thabhairt is féidir le gach duine againn freagracht a ghlacadh as ár ngíomhaíochtaí agus idirghníomhaíochtaí pearsanta, líon ár dteagmhálaithe a choinneáil chomh híseal agus is féidir agus gan aon rud a dhéanamh a chuirfeadh aon duine de phobal iomlán Scoil Neasáin i mbaol.

Má tá aon cheist agat maidir le hathoscailt na scoile is féidir teagmháil a dhéanamh liom ag priomhoide@scoilneasain.ie

We are very excited to welcome back N1 – R2 next week. We are really looking forward to seeing them all on Monday. We have updated the reopening plan which you would have received last August. The updates/changes are highlighted in yellow and the new plan is attached.

We have included a checklist at the end this time which outlines your responsibilities as parents in relation to the re-opening of schools. That checklist in included in the main body of this email also.

I would ask especially for everyone to co-operate with us as a school community and to make every effort to keep this virus out of the school. Although nobody can guarantee such a thing, every one of us can take responsibility for our actions and personal interactions, keeping our close contacts to a minimum and not doing anything that would put any member of our school community at risk.

If you have any questions about the re-opening of the school you can contact me at priomhoide@scoilneasain.ie

Ní neart go cur le chéile

Deirble agus foireann an scoile

Seicliosta do Thuismitheoirí / Checklist for parents

 1. Líon isteach an fhoirm COVID-19 Filleadh ar Oideachas atá ar fáil anseo: Filleadh ar Oideachas / Return to Education

Is gá foirm ar leith a líonadh do gach páiste sa teaghlach sular féidir leo filleadh ar scoil

 1. Lean an treoir maidir le páistí atá tinn nó ina gcónaí le duine atá tinn

Ba chóir do pháistí féin aonrú a dhéanamh nó srian a chur ar a gcuid gluaiseachtaí sa bhaile má léiríonn siad aon chomharthaí nó siomptóim de COVID-19 agus teagmháil a dhéanamh lena ndochtúir teaghlaigh le tástáil a shocrú.

Níor chóir do pháistí filleadh ná freastal ar scoil i gcás na nithe seo a leanas:

 • Má tá siad aitheanta ag FSS mar ghartheagmhálaí de chás deimhnithe COVID-19
 • Má ta cónaí orthu le duine a bhfuil siomptóim den víreas aige / aici
 • Má thaistil siad lasmuigh d’Éirinn; ina leithéid de chásanna moltar do bhaill foirne féacht ar an gcomhairle i déanaí ón Rialtas maidir le taisteal thar lean agus í a leanúint
 • Ba chóir comhoibriú a dhéanamh le haon oifigigh sláinte poiblí agus leis an scoile chun críche rianaithe teagmhálacha agus aon chomhairle sláinte poiblí a leanúint sa chás go bhfuil cás nó ráig sa scoil.

 1. Cinntigh go bhfuil mála níochán pearsanta ag do pháiste
 2. Léigh siar ar an doiciméad seo maidir le cur chuige na scoile. Tá na hathraithe is nuashonraithe aibhsithe i mbuí
 3. Iarrtar ar thuismitheoirí gan fanacht timpeall ag geataí na scoile ar maidin agus tráthnóna. Níor chóir go mbeadh scuainí ag bailiú ag na geataí nó níor chóir crochadh timpeall. Baineann sé seo le crochadh timpeall ag an bpáirc trasna ón scoil i ndiaidh am scoile freisin. Ba chóir do dhaoine fásta masc a chaitheamh i dtimpeallacht na scoile. Tá rogha ag na páistí a leithéid a dhéanamh faoi láthair.
 4. Iarrtar ar thuismitheoirí gan playdates a shocrú agus gan cuireadh a thabhairt do pháistí teacht go dtí an teach faoi mar atá leagtha amach sna treoirlínte náisiúnta.
 5. Tá Acmhainní Folláine do Thuismitheoirí curtha ar fáil ag an Roinn Oideachais agus tá siad ar fáil anseo: Acmhainní FolláineWellbeing Resources

Seicliosta do Thuismitheoirí / Checklist for parents

 1. Fill in the Return to Education Form which is available here: Filleadh ar Oideachas / Return to Education

This form must be filled in for each child in the family who is returning to school and must be used following any further absence from school.

 1. Follow the guidelines in relation to children who are unwell. Any child displaying any signs of illness must not be sent to school.

Pupils should self-isolate or restrict their movements at home if they display any signs or symptoms of COVID-19 and contact their family doctor to arrange a test.

Children should not return to or attend school in the event of the following:

 • If they are identified by the HSE as a close contact of a confirmed case of COVID-19
 • If they live with someone who has symptoms of the virus
 • If they have travelled outside of Ireland; in such instances they are advised to consult and follow latest Government advice in relation to foreign travel
 • Parents should co-operate with any public health officials and the school for contact tracing purposes and follow any public heath advice in the event of a case or outbreak in the school

 1. Ensure that your child has their own personal wash bag
 2. Read back over the school’s procedures as outlined in this document. The updated parts are highlighted in yellow.
 3. Parents are asked to not linger at the school gates in the morning or in the afternoon. No queues should form and there should be no hanging around. This applies to hanging around at the park across the road after school. Adults should wear a mask in the vicinity of the school. Children have a choice at the moment.
 4. Parents are asked not to arrange playdates and not to have children from other families to the house as per national guidelines for level 5.
 5. Department of Education resources on Wellbeing can be found here Acmhainní FolláineWellbeing Resources

Meith 25
2021
Saoire an tSamhraidh
Lún 31
2021
Filleadh ar scoil
D.Fómh 25
2021
Briseadh Meán Tearma
Samh 01
2021
Filleadh ar scoil
28-Bealt-2021
Ceangailte tá Nuacht Neasáin na míosa. Bainigí taitneamh as an deireadh seachtaine. Attached is Nuacht Neasáin. Enjoy the weekend. Deirble agus an foireann scoile
27-Bealt-2021
Tá an-chuid éadaí ar strae sa scoil faoi láthair. Ar chaill do pháiste cóta nó geansaí le sé mhí anuas? Tá siad leagtha amach thíos, le bhur dtoil má tá aithne agat ar aon rud déan teagmháil le Áine, runai@scoilneasain.
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2021 Scoil Neasáin