Síntiús

Nasc EPP Ghaeloidis

Foirm CHY4

Síntiús Deonach - Voluntary Contribution
Scoilbhliain 2022/2023
School Year 2022/2023
A Thuismitheoirí,
Dóibh siúd nach bhfuil aithne acu orainn, is muidne Laura Ní Cheallaigh agus Thomond Ní
Ghioll, co-chathaoirligh Ghaeloidis, an bord iontaobhaithe a ritheann Scoil Neasáin mar aon leis
an mBord Bainistíochta. Is tuismitheoirí ón scoil iad baill Ghaeloidis, agus ‘sé an t-aidhm atá
againn ná an scoil a rith chun timpeallacht shábháilte, chothaitheach a chuir ar fáil dár bpáistí.
Tá sé go hiontach a bheith in ann imeachtaí éagsúla a eagrú arís, tar éis cúpla bliain
dúshlánnach don phobal iomlán.
Gach bliain, iarraimid ar thuismitheoirí na scoile a dtacaíocht leanúnach a thaispeáint don scoil
trí shíntiús deonach a íoc. Tuigimid gur tréimhse dheacair é seo ó thaobh chúrsaí airgeadais de
d’a lán clanna. De bhrí sin, nílimid ach ag iarraidh orthu siúd gur acmhainn dóibh é anois,
tacaíocht airgeadúil a thabhairt don scoil ar an mbealach seo.
Úsáidtear an t-airgead a bhailítear ón síntiús chun imeachtaí rialta na scoile a reachtáil, mar
shampla an Lá Spóirt, cuairt Dhaidí na Nollag, agus Céilí Lá ‘le Pádraig. Bheartaíomar tús a
chur le tionscnamh i mbliana chun céiliúradh a dhéanamh ag na féilte Ceilteacha; tháinig an
pobal scoile le chéile ar Oíche na bPúcaí agus chuir na daltaí taispeántas ealaíne
ionspioráideach le chéile ar Lá ‘le Bríde/ Imbolc. Chomh maith le sin, cuireann sé ar ár gcumas
tabhairt faoi thionscnaimh áirithe a chuireann leis an scoil ar mhaithe le gach éinne.
Tá na ranganna iarscoile ar ais i mbliana, tar éis suirbhé na dtusití agus an-éileamh orthu. Idir
ranganna ceoil, ealaíne, Ióga, Scratch agus Fraincíse, tá réimse leathan ann chun cumas na
daltaí a spreagadh i mbealaí éagsúla. Cuireadh tús le scéim cíosa fresin ionas gur féidir le
daltaí fidil nó consairtín a fháil ar cíos ón scoil chun triail a bhaint as uirlis nua agus costas trom
ar thuistí a sheachaint.

Táimid fós tiomnaithe don tionscnamh tógála sa scoile, atá mar aidhm aige halla ilfheidhmeach
níos mó a sholáthair, mar aon le huasghrádú a dhéanamh ar na seomraí ranga agus ar na
háiseanna tacaíochta foghlama. Faraor, tá moill ar an tionscnamh seo faoi láthair de bharr na
paindéime, ach le cúnamh Dé beimid in ann é seo a bhogadh ar aghaidh sar i bhfad agus beidh
an t-áis iontach seo ar fáil do mhuintir na scoile ar fad.
Má tá sé ar do chumas an síntiús deonach a íoc, bheimis fíorbhuíoch díot smaoineamh ar é sin
a dhéanamh i mbliana. Mar a deirimid, áfach, is síntiús iomlán deonach é. Níl aon bhrú ar éinne
é a íoc agus tuigimíd go hiomlán na deacrachtaí atá ós comhair a lán daoine faoi láthair. Mar is
gnách, seoltar amach an litir seo go discréideach ins na málaí scoile go gach clann sa scoil. Níl
an t-eolas a bhaineann leis an síntiús deonach ach ag na baill de Ghaeloideas atá freagrach as
riaradh na scéime.

Tá roinnt modhanna éagsúla an síntiús deonach a íoc. Tá formheas faighte ag Gaeloideas ó na
Coimisinéirí Ioncaim faoina Scéim Tabhartas Carthanúil. Cialaíonn sé sin gur féidir leis an scoil
faoiseamh cánach a éileamh ar shíntiús nuair a íoctar breis is €250 (ó cháiníocóir aonair) i
mbliain féilire amháin. Dá bhrí sin, is iad na módhanna íocaíochta is luachmhaire don scoil ná
Módh 3 nó Módh 4 thíos. Cuireann siad seo ar chumas na scoile €121.30 breise a éileamh ó na
Coimisinéirí Ioncaim.
Sé seo an tríú bliain den scéim reatha. Má tá aon cheist agat faoi íocaíochtaí atá déanta nó faoi
aon ghné den scéim, is féidir dul i dteagbháil lenár gCisteoir, Martina Mullin, faoi rún ag
gaeloideas1969@gmail.com. Déanfaidh sí iarracht freagra a thabhairt ort chomh luath agus is
féidir. Chomh maith leis sin, is féidir leat íocaíochtaí atá déanta agat cheanna a fheiceáil trí
loggáil isteach i do chuntas EPP agus ‘My Account’ > ‘Payment History’ a roghnú.
Is iad na módhanna íocaíochta atá ar fáil ná:
1. Íocaíocht aon-uaire €100 don scoilbhliain seo 2022/23
2. Íocaíocht dhá thráthchoda €50 an ceann don scoilbhliain seo 2022/23
3. Íocaíocht €270 in aghaidh na clainne a chlúdaíonn na trí scoilbhliana suas go 2022/23
4. Íocaíocht dhá thráthchoda €135 an ceann i rith bliain féilire a chlúdaíonn na trí scoilbhliana
suas go 2022/23.
Is féidir íocaíochtaí a dhéanamh tríd an gcóras Easy Payments trí chliceáil ar an nasc EPP
Gaeloideas ar shuíomh idirlín na scoile www.scoilneasain.ie.
Líon amach an fhoirm le bhur dtoil (agus an Teastas CHY4 más cuí) agus cuir ar ais chun na scoile í
sa chlúdach litreach iniata.
Táimid fíorbhuíoch díobh as ucht bhur dtacaíochta leanúnaigh,
Laura Ní Cheallaigh & Thomond Ní Ghoill
Comh-chathaoirligh
Gaeloideas
***
A Thuismitheoirí,
For those that don't know us, we are Laura Ní Cheallaigh and Thomond Ní Ghoill and we are
the co-chairs of Gaeloideas, the board of trustees that operates Scoil Neasáin in conjunction
with the Board of Management. Gaeloideas is made up of parents of children in the school, and
its aim is to operate the school to create a safe and nurturing environment for our children. This
is particularly important this year in the present climate. It is wonderful to be able to organise
activities again, after two challenging years for the whole community.

Each year we appeal to the parents of our school to show their continued support for the school
by the payment of a voluntary contribution. We appreciate that these are difficult times
financially for a number of families. With this in mind, we are only appealing this year to those
who are in a position to support the school financially in this way.
Money collected from the contributions goes towards the running of regular school events such
as the Lá Spóirt, Daidí na Nollag’s visit and Céilí Lá ‘le Pádraig. It also allows us to undertake
specific projects that enhance the school for the benefit of all. This year we began a new
project, organising events inspired by the Celtic calender. The whole school came together in
disguise for our inaugural Oíche na bPucaí and the pupils created an inspiring art display at
Imbolc/ Lá le Bríde.
After school classes have returned, following a survey of parents’ requests and are proving very
popular. These include music, art, Yoga, Scratch and French, encouraging a wide range of
pupils’ interests. A rental scheme has been introduced to allow students to try the concertina or
fiddle, without a substantial financial outlay by parents.

We are still very much committed to the building development project in the school, which aims
to provide a larger multifunctional hall, along with the upgrading of classrooms and learning
support facilities. Unfortunately, things are slowed down at the moment in view of Covid, but
hopefully in the not too distant future, this can be progressed and will be a wonderful
development for the entire school community.
If you are in a position to pay the voluntary contribution, we would be very grateful if you would
consider doing so this year. However, it is just that - a voluntary contribution. There is no
obligation to contribute and we fully understand the difficulties many people are facing. As
always, please rest assured that this letter is sent out to each family discreetly in the school
bags, and that all information relating to voluntary contributions is known only to those members
of Gaeloideas responsible for the administration of payments.
There are a number of different ways to pay the voluntary contribution. Gaeloideas has sought
and obtained approval from the Revenue under their Charitable Donation Scheme. This means
that the school can claim tax relief on voluntary contributions made of over €250 (by a sole
taxpayer) in any one calendar year. Therefore the options that are of most benefit to the school
are Option 3 or 4 below, as the school can claim a refund of tax from the Revenue
Commissioners of €121.30.
We are currently in the third year of the three-year scheme. If you have any queries in relation to
previous payments please contact our Treasurer, Martina Mullin, in confidence at
gaeloideas1969@gmail.com who will endeavour to respond to your query as soon as possible.
You can also view your previous payments by logging into your EPP account and selecting ‘My
Account’ and ‘Payment History’.

The payment options are as follows:
1. One-off payment of €100 for this academic year 2022/23
2. Payment of two instalments of €50 each for the academic year 2022/23
3. Payment of €270 per family in respect of three academic years ending with the 2022/23
academic year
4. Payment of two instalments of €135 each during the calendar year 2023 covering the
three academic years ending with the 2022/23 academic year.
Payments can be made through Easy Payments Plus by clicking on the EPP Gaeloideas link on
the school website www.scoilneasain.ie.
Please fill in the enclosed form (and the enclosed Tax CHY4 cert if applicable) and return it to
Scoil Neasáin in the envelope provided.
We sincerely thank you for your continued support.
Laura Ní Cheallaigh & Thomond Gill
Co-chairs
Gaeloideas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gearr an chuid seo and cuir ar ais í chun na scoile go hOifig an Runaí
Ainm an Tuismitheora:__________________________________________________________
Seoladh: __________________________________________________________________
Uimhir Gutháin : ________________ Seoladh Ríomhphoist: ___________________________
Ainm & Rang an Pháiste: ____________________________________________________
Méid na h-íocaíochta : ____________ Uimhir Tagartha EPP : _________________________
Please tear this portion and return to Oifig an Rúnaí
Parent’s Name: _____________________________________________________________
Address: __________________________________________________________________
Phone Number : ________________ Email Address: ___________________________
Name and Class of Child: ____________________________________________________
Amount of Payment : ____________ EPP Reference No. : _________________________
____________________________________________________________________________

Meith 18
2024
Turas Rang 6 go Tuar Mhic Éadaigh
Meith 28
2024
Scoil ag dúnadh - Saoire an tSamhradh
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2024 Scoil Neasáin