Aistear

Aistear

An Luath-Óige

Is é Aistear an creat curaclaim do pháistí in Éirinn ó bhreith go sé bliana d’aois is ea Aistear. Tá faisnéis ann do dhaoine fásta chun cuidiú leo eispéiris thaitneamhacha dhúshlánacha a phleanáil agus a sholáthar, le go mbeidh gach páiste ina fhoghlaimeoir inniúil féinmhuiníneach agus caidrimh ghrámhara le daoine eile á gcothú aige.

Déantar ceiliúradh in Aistear ar an luath-óige mar thréimhse ina mbíonn an sult agus an fholláine i réim agus ina mbíonn an leanbh ag foghlaim ó eispéiris de réir mar a thiteann siad amach. Tá na 12 phrionsabal idirnasctha a léirítear i dtrí ghrúpa éagsúla mar bhonn is mar thaca leis:

 • Leanaí agus an saol le linn na luath-óige
 • Na gaolta atá ag leanaí le daoine eile
 • An chaoi a bhfoghlaimíonn agus a bhforbraíonn páistí

Cuirtear gach prionsabal in iúl le ráiteas gairid. Ansin, tá míniú ar an bprionsabal ó dhearcadh an pháiste. Sonraítear ról an duine fhásta ag tacú le luathfhoghlaim agus luathfhorbairt an pháiste sa mhíniú sin.Baineann an Creat úsáid as ceithre théama idirnasctha chun cur síos a dhéanamh ar fhoghlaim agus forbairt páistí:

 • Folláine
 • Féiniúlacht agus Muintearas
 • Cumarsáid
 • Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht.

Déantar cur síos ar gach a bhfoghlaimeoidh an páiste sna téamaí, lena n-áirítear claontaí, meonta agus luachanna, scileanna, eolas agus tuiscint. Tá aidhmeanna agus spriocanna foghlama leathana do gach páiste mar chuid de gach téama. Sonraítear sna haidhmeanna agus spriocanna na meonta, luachanna agus meonta, scileanna, feasacht agus tuiscint a chothaíonn an duine fásta sa pháiste chun cuidiú leis an bpáiste foghlaim agus forbairt.

Aistear is the curriculum framework for children from birth to 6 years in Ireland. It provides information for adults to help them plan for and provide enjoyable and challenging experiences so that all children can grow and develop as competent and confident learners within loving relationships with others.

Aistear celebrates early childhood as a time of being, and of enjoying and learning from experiences as they unfold. It is underpinned by 12 interconnecting principles presented in 3 groups:

 • Children and their lives in early childhood
 • Children’s connections with others
 • How children learn and develop

Each principle is presented using a short statement. This is followed by an explanation of the principle from the child’s perspective. This explanation highlights the adult’s role in supporting children’s early learning and development. The framework uses the following interconnectedly to describe children’s learning and development:

 • Well-being
 • Identity and Belonging
 • Communicating
 • Exploring and Thinking

They describe what children learn-the dispositions, attitudes and values, skills, knowledge and understanding. Each one includes aims and broad learning goals for all children. The aims and goals outline the dispositions, values and attitudes, skills, lnowledge, and understanding that the adult nurtures in children to help them learn and develop.

Folláine agus Leas / Wellbeing

Is éard atá i gceist leis an téama Folláine agus Leas ná go mbeadh leanaí féinmhuiníneach, sona, sláintiúil.

The theme of Well-being is about children being confident, happy and healthy.

Féiniúlacht agus Muintearas Identity and Belonging

Is éard atá i gceist leis an téama Féiniúlacht agus Muintearas ná dearcadh dearfach a chothú sa leanbh ina leith féin, agus cuidiú leis/léi a bhrath go bhfuil luach ag baint leis/léi agus go bhfuil meas air/uirthi mar chuid de theaghlach nó de phobal.

The theme of Identity and Belonging is about children developing a positive sense of who they are, and feeling that they are valued and respected as part of a family and community.

Cumarsáid / Communicating

Is éard atá i gceist leis an téama Cumarsáid ná go roinnfeadh leanaí a n-eispéiris, a smaointe, a dtuairimí agus a mothúcháin le daoine eile agus go rachadh a bhféinmhuinín agus inniúlacht i méid ar bhealaí éagsúla agus chun críocha éagsúla.

The theme of Communicating is about children sharing their experiences, thoughts, ideas, and feelings with others with growing confidence and competence in a variety of ways and for a variety of purposes.

Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht / Exploring and Thinking

Is éard atá i gceist leis an téama Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht ná cuidiú le leanaí brí a bhaint as rudaí, áiteanna agus daoine atá sa saol trí idirghníomhú le daoine eile, súgradh leo, iniúchadh, ceistiú, agus trí smaointe a fhoirmiú, a thástáil agus a thabhairt chun míneadais. The theme of

Exploring and Thinking is about children making sense of the things, places and people in their world by interacting with others, playing, investigating, questioning, and forming, testing and refining ideas.

Ag foghlaim trí Spraoi / Learning through play

https://ncca.ie/media/4066/tipsheet_play_parents_of_young_children.pdf

https://vimeo.com/375786270

Forbairt na Gluaiseachta

https://www.aistearsiolta.ie/en/play/resources-for-sharing/fundamental-movement-skills-3-6-years-.pdf

Meith 18
2024
Turas Rang 6 go Tuar Mhic Éadaigh
Meith 28
2024
Scoil ag dúnadh - Saoire an tSamhradh
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2024 Scoil Neasáin